taulukot
 

väestö ja perheet
koulutus
työelämä
kuntien henkilöstö
tulot
kunnallinen päätöksenteko
perhevapaat ja lastenhoito
terveys
ikäihmiset
eduskuntavaalit
alueluokitus
Taulukoiden latautuminen kestää hetken, ODOTA!

Voit JÄRJESTÄA kunnat/maakunnat yksittäisen tunnusluvun mukaan nousevaan järjestykseen (pienimmästä suurimpaan) SARAKEOTSIKKOA KLIKKAAMALLA


Tunnusluvuista vastaa sivuston tekijä, ei alkuperäisen tilastoaineiston tuottajaTAKAISIN ETUSIVULLE

Väestö ja perheet

Väkiluku ja väestön ikäjakauma sukupuolen mukaan 31.12.2000
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Suhdeluku "naisia per 100 miestä" eri ikäryhmissä 31.12.2000
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Lapsiperheet tyypeittäin sekä alaikäisten lasten lukumäärä lapsiperhettä kohti 31.12.2000
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Yksin asuvien osuus 20 vuotta täyttäneestä väestöstä sekä 30-49-vuotiaista sukupuolen mukaan 31.12.2000
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Lapsettomien naisten osuus 30-39-vuotiaiden ikäryhmässä 31.12.2001, kokonaishedelmällisyysluku vuonna 2000 sekä raskaudenkeskeytykset tuhatta 15-49 v naista kohden vuonna 2000 (vain maakuntataulukossa)
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

  VÄESTÖ JA PERHEET: MUUTTUJIEN LÄHTEET JA MÄÄRITELMÄT YLÖS

Koulutus

Väestön koulutusaste sukupuolen mukaan: korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus sekä korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 20-64 v väestöstä 2000
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Koulutuksen segregaatioluku: 20-64-vuotiaan väestön koulutusalojen eriytyminen sukupuolen mukaan vuonna 2000
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

  KOULUTUS: MUUTTUJIEN LÄHTEET JA MÄÄRITELMÄT YLÖS

Työelämä

Työvoimaosuus ja työllisyysaste (15-64-vuotias väestö) sukupuolen mukaan 31.12.2000 (ennakkotieto)
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Työttömyysaste sukupuolen mukaan vuonna 2000 (vuosikeskiarvo, 15-74-vuotias väestö)
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta ja työttömistä sukupuolen mukaan 31.12.1999
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Nuorisotyöttömien osuus saman ikäisestä työvoimasta ja väestöstä sukupuolen mukaan 31.12.1999
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Tukitoimenpiteillä työllistettyjen osuus työllisistä sukupuolen mukaan 31.12.1999
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Työlliset toimialan ja sukupuolen mukaan 31.12.1999
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Segregaatioluku: naisten ja miesten epätasainen jakautuminen eri toimialoille 31.12.1999
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Kuntasektorin ja valtion palveluksessa olevien osuus työllisistä sukupuolen mukaan 31.12.1999
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Yksityisen sektorin palkansaajien sekä yrittäjien osuus työllisistä sukupuolen mukaan 31.12.1999
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

  TYÖELÄMÄ: MUUTTUJIEN LÄHTEET JA MÄÄRITELMÄT YLÖS

Kuntien henkilöstö

Kunnan henkilöstömäärä yhteensä (lkm), henkilöstömäärä sataa asukasta kohti sekä naisten osuus henkilöstöstä lokakuussa 2000
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Kuntahenkilöstö palvelussuhteen ja sukupuolen mukaan: vakinaisten, määräaikaisten ja työllistettyjen osuus henkilöstöstä lokakuussa 2000
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Kuntahenkilöstön keskipalkat sukupuolen mukaan (mk/kk) sekä naisten keskipalkka prosentteina miesten keskipalkasta lokakuussa 2000
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

  KUNTAHENKILÖSTÖ: MUUTTUJIEN LÄHTEET JA MÄÄRITELMÄT YLÖS

Tulot

Valtioveronalaiset tulot ja ansiotulot: keskitulot sukupuolen mukaan (euroina) sekä naisten keskitulot prosentteina miesten keskituloista (N/M, %) vuonna 1999
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Toimeentulotukea saaneiden osuus 18 vuotta täyttäneestä väestöstä sukupuolen mukaan vuonna 2000
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

  TULOT: MUUTTUJIEN LÄHTEET JA MÄÄRITELMÄT YLÖS

Kunnallinen päätöksenteko

Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan vuoden 2000 kunnallisvaaleissa
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Naisten osuus ehdokkaista, naisehdokkaiden saama ääniosuus sekä naisten osuus valtuustoon valituista vuoden 2000 kunnallisvaaleissa
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Valtuustoon vuoden 2000 vaaleissa valittujen keski-ikä sekä alle 40-vuotiaiden osuus valituista sukupuolen mukaan
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Naiset kuntien johdossa: Kunnanjohtaja sekä toimielinten puheenjohtajat 2001/2002
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

KUNTALINKIT: Kunnanjohtaja, kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtaja keväällä 2002 sekä valtuustoon vuoden 2000 kunnallisvaaleissa valitut puolueen ja sukupuolen mukaan
VALITSE KUNTA VALIKOSTA

  KUNNALLINEN PÄÄTÖKSENTEKO: MUUTTUJIEN LÄHTEET JA MÄÄRITELMÄT YLÖS

Perhevapaat ja lastenhoito

Tietoja vanhempainpäivärahaetuudesta vuonna 2000: miehet vanhempainpäivärahaetuuden käyttäjinä sekä vähimmäismääräistä vanhempainpäivärahaa saaneiden äitien osuus
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Alle 7-vuotiaiden lasten hoitomuodot 31.12.2000: Kunnallisessa päivähoidossa olevat lapset sekä lapset, joista maksettu kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea; osuus alle 7-vuotiaista
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Kunnallinen päivähoito 31.12.2000: päiväkoti- vs. perhepäivähoito sekä kokopäivä- vs. osapäivähoito
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

  PERHEVAPAAT JA LASTENHOITO: MUUTTUJIEN LÄHTEET JA MÄÄRITELMÄT YLÖS

Terveys

Sairauspäivärahapäivien lukumäärä sataa 16-64-vuotiasta kohden sekä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus 16-64-vuotiaasta väestöstä sukupuolen mukaan vuonna 2000
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Työikäisen väestön (20-64 v) sekä koko väestön kuolleisuus promilleina väestöstä, vuosien 1998-2000 keskiarvo
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

  TERVEYS: MUUTTUJIEN LÄHTEET JA MÄÄRITELMÄT YLÖS

Ikäihmiset

65 vuotta täyttäneiden väestöosuus sukupuolen mukaan 31.12.2000
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Yksin asuvat 65 vuotta täyttäneet, osuus saman ikäisestä väestöstä sukupuolen mukaan 31.12.2000
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

Ympärivuorokautisten laitos- ja asumispalvelujen piirissä olevat 65 vuotta täyttäneet asiakkaat sukupuolen mukaan, osuus saman ikäisestä väestöstä 31.12.2000
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

65 vuotta täyttäneiden keskimääräiset eläketulot (euroina) sukupuolen mukaan vuonna 1999
KUNTATAULUKKO
MAAKUNTATAULUKKO
Kuntatyyppien vertailu

  IKÄIHMISET: MUUTTUJIEN LÄHTEET JA MÄÄRITELMÄT
YLÖS

Eduskuntavaalit

Naiset eduskuntavaaleissa 1999 ja 2003: osuus ehdokkaista, äänistä ja valituista
Tietoja vaalipiireittäin

Äänestysaktiivisuus vuoden 1999 eduskuntavaaleissa sukupuolen mukaan
Tietoja vaalipiireittäin

  EDUSKUNTAVAALIT: MUUTTUJIEN LÄHTEET JA MÄÄRITELMÄT
YLÖS

Alueluokitus

KUNNAT MAAKUNNITTAIN JA KUNTATYYPEITTÄIN
  ALUELUOKITUS: MÄÄRITELMÄT
YLÖS
© Sari Pikkala ÅA 2002 Päivitetty 09.04.2003