taustatietoja  
 

TAULUKOT

Kustakin taulukosta on kolme eri versiota: kuntataulukko ja maakuntataulukko sekä eri kuntatyyppien vertailu. Kuntatyypin mukaisessa tarkastelussa kunnat on jaettu neljään ryhmään: kuusi suurinta kaupunkia (yli 100 000 asukasta), muut kaupunkimaiset kunnat, taajaan asutut kunnat ja maaseutumaiset kunnat (lisätietoja: alueluokitus ja määritelmät

Taulukoiden oman hakutoiminnon vielä puuttuessa voit hakea taulukosta tietyn kunnan Windows-hakukomennolla CTRL+F (jos haku ei toimi, niin klikkaa kerran harmaan taulukko-osan päällä).

Taulukot ovat dynaamisia: kunnat/maakunnat voidaan laittaa "paremmuusjärjestykseen" (pienimmästä arvosta suurimpaan) sarakeotsikkoa klikkaamalla. Takaisin alkutilanteeseen pääset KUNTA-saraketta klikkaamalla.

Kuntataulukot ovat suuria ja siksi niiden latautuminen kestää jonkin aikaa käytössä olevan internetyhteyden nopeudesta riippuen.

Kunkin sarakeotsikon alla on tunnusluvun arvo koko maan tasolla. Näin kunta-/maakuntakohtaisia tietoja voidaan verrata koko maan tilanteeseen.

Useimmissa taulukoissa on sukupuolen mukaan jaoteltujen tunnuslukujen (naisten arvo ja miesten arvo) lisäksi näiden erotus (N-M). Suhteellinen ero olisi oikeampi tapa kuvata naisten ja miesten välistä eroa. Tässä on kuitenkin lähdetty siitä, että yksinkertainen "naiset miinus miehet" hahmottuu käyttäjälle helpommin.

Maassamme on paljon pieniä kuntia (esim. alle tuhannen asukkaan kuntia on 22 kpl). Kun tarkasteltava ryhmä on pieni (esim. 10 naista/miestä), aiheuttavat pienetkin lukumääräiset muutokset suuren muutoksen väestöosuudessa tai muussa tunnusluvussa. Tunnuslukuja onkin kaikkein pienimpien kuntien kohdalla syytä tulkita varoen.

AINEISTOT

Kaikki tietopankin tunnusluvut on rakennettu rekisteriaineistoista. Otostutkimuksilla kerättyä tietoa ei voida käyttää, kun tarkastelun kohteena ovat maan kaikki 448 kuntaa. Monet sukupuolinäkökulmasta kiinnostavat ilmiöt jäävät tästä syystä kuntatason tietopankissa kartoittamatta. Esimerkkejä seikoista, joita tietopankkiin ei ole voitu sisällyttää kokonaistilastoinnin puuttuessa ovat naisiin kohdistuva väkivalta, työsuhteiden määräaikaisuus ja osa-aikaisuus muiden kuin julkisen sektorin henkilöstön osalta, yrittäjyyden tarkempi kuvaus jaolla yksinäisyrittäjät/työnantajayrittäjät sekä kunnallisten palveluiden käytön tarkastelu tasa-arvonäkökulmasta.

Tunnuslukujen rakentamiseen on käytetty useiden tilastoja tuottavien tahojen aineistoja (Tilastokeskus, Stakes, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Stakes, Työministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Oikeusministeriö). Tunnusluvuista vastaa sivuston tekijä, ei alkuperäisen tilastoaineiston tuottaja.

KUNTAJAKO

Kuntakohtaiset tiedot esitetään vuoden 2001 kuntajaon mukaisina. Aineistot ovat pääosin vuodelta 2000. Vuoden 2001 alusta voimaan tulleet kuntaliitokset on huomioitu liitoskuntien tiedot yhdistämällä.


TAKAISIN ETUSIVULLE